Thau Escola Sant Cugat

Política de qualitat

La Institució Cultural del CIC, pretén aplicar a tots els seus projectes una política de qualitat que acompleixi la satisfacció, les necessitats i expectatives de totes les famílies, alumnes i empreses col·laboradores que li dipositen la seva confiança. És per aquest motiu que dóna una gran importància a l’estil pedagògic, a la formació continuada dels seus professionals i a la incorporació de les noves tecnologies al servei de la pràctica docent en un marc de renovació constant. En el marc d’aquesta política pretén:

  • Incentivar un clima laboral optimista i positiu, ja que si aquest no existeix no es pot avançar en els objectius plantejats a més llarg termini i vetllar per aquesta cultura laboral concreta, millorant les sinèrgies entre els centres que formen la Institució.
  • Concretar l’organització de l’escola i el compliment de requisits legals i administratius.
  • Fer créixer el sentiment de pertinença a l’escola i fomentar els grups de millora contínua.
  • Considerar la situació econòmica de l’escola com un factor clau de la seva viabilitat.
Aquesta política ha d’establir un marc de referència per definir anualment objectius mesurables de qualitat i s’ha de donar a conèixer i assegurar que és entesa per tots els membres que formen part del servei educatiu.

Escola Thau Sant Cugat
Pel que fa a la nostra pedagogia, tal com recull el nostre ideari, la Institució basa la seva acció educativa en una pedagogia integral, personalitzadora i participativa, en la mateixa línia dels corrents pedagògics innovadors que es van desplegar a Catalunya durant la segona meitat del segle XX. Una educació personalitzadora que es tradueix en una acció directa que contempla com a condicions ineludibles i irrenunciables el tracte personal i l’acompanyament individual. El caràcter innovador de les nostra escola fa que les noves concepcions de l’aprenentatge inspirades en els principis psicopedagògics del constructivisme, la comprensivitat i l’aprenentatge significatiu, siguin presents en el desenvolupament i l’aplicació dels currículums. Un dels principal objectius és formar persones rigoroses i exigents amb el treball tot cercant l’excel·lència a través de la superació de les dificultats amb esforç, iniciativa i disciplina personal. La curiositat intel·lectual, el rigor acadèmic, la utilització de les noves tecnologies com a eina de treball o l’aprenentatge de dues llengües estrangeres, a part de les dues nacionals, han de servir per promoure una formació orientada a preparar l’alumne per ser capaç d’afrontar la seva vida adulta mitjançant l’exigència i rigor en el treball. L’atenció a la diversitat com a factor de garantia social i democràtica fa que la igualtat d’oportunitats presideixi en tot moment la tasca docent i educativa. L’ensenyament que imparteix, emmarcat dins de les directrius de la reforma educativa, va incorporant noves propostes educatives que aporten un valor afegit a la seva tasca. L’Escola Thau Sant Cugat exerceix la seva funció educativa amb la mirada cap a la formació de l’alumnat i la innovació del seu projecte educatiu. Una organització que creu en la dimensió espiritual de les persones i s’hi mostra amatent, que cerca l’excel·lència procurant que les seves actuacions es basin en una ètica de màxims. L’equip humà és un equip compromès i il·lusionat amb el projecte educatiu de l’escola. És, sense cap mena de dubte, un dels valors clau. El projecte no s’entén sense les persones, cadascú és part d’un tot, que és l’escola. 

Tots els àmbits professionals que hi conviuen, docents, administració, manteniment, neteja, cuina i monitoratge, són les peces que amb el seu tracte cordial, respectuós, positiu i educat esdevenen models per als nostres alumnes, tracte que copsen i que de ben segur és motiu de creixença personal.

La formació de l’equip és clau per a una escola que vetlla per l’excel·lència i la millora contínua. La reflexió, els projectes de treball i la innovació són els eixos que marquen les línies mestres i dibuixen el Pla Estratègic de Centre.  En aquest punt, s’ha d’afegir per la seva rellevància l’Escola d’Estiu que periòdicament organitza la Institució Cultural del CIC, amb l’objectiu de crear espais de debat i de compromís a partir de diferents ponències d’experts en l’àmbit educatiu.   La seva tasca es basa en uns fonaments sòlids, uns principis educatius i una trajectòria de millora i canvi perquè l’Escola sigui un espai que pertanyi al mateix món de l’alumnat, i per poder-li donar uns mecanismes necessaris per viure de manera equilibrada la seva realitat.

Ricard Bahí Juliol de 2015