Thau Escola Barcelona

Menjador - cuina

Temps de migdia

El Temps de migdia, que inclou el servei de menjador i cuina i el de  monitoratge, és una oportunitat diària per oferir una educació vivencial en la  línia del projecte educatiu del centre.

El Temps de migdia és un espai ideal perquè els alumnes desenvolupin el  sentit del gust, del tacte i copsin les textures que els proposa una dieta  mediterrània equilibrada i variada, així com per educar els bons costums al  menjador, la convivència, el respecte mutu i l’autonomia de l’alumne, entre  altres valors.   


Menjador- cuina pròpia. L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per  l’empresa Scolarest especialitzada en menjadors escolars. Aquesta  empresa s’encarrega de confeccionar els menús mensuals amb dietistes especialitzats, de realitzar els controls d’higiene i qualitat, així com de  gestionar tot el personal de cuina.

Els valors que regeixen la seva gestió són:

    Producte local
    Receptes de la terra
    Personal format i amb experiència
    Menús supervisats i valorats per dietistes nutricionistes experts
    Dieta mediterrània
    Estratègia NAOS
    Controls de qualitat a través d’auditories i analítiques       


Monitoratge. L’equip de monitors, gestionat directament per l’escola,  participa plenament del projecte educatiu del centre.

Els seus principals objectius organitzatius són els següents:   

- Pel que fa als espais:

 •  Distribució estratègica dels monitors.
 •   Assegurar el correcte estat del menjador en acabar el seu ús.
 •   Delimitar les zones d’esbarjo en cada curs.   

- Pel que fa als alumnes:
 • Conèixer les característiques i rols dels nens/es.
 • Al menjador, assegurar el compliment de les normes d'ordre i neteja.
 • Al pati: correcció de les entrades i sortides, evitar mullenes els  dies de pluja, atendre els alumne d’altres cursos, evitar  situacions de risc, acompanyar els alumnes d’altres cursos, acompanyar els alumnes a la  infermeria quan calgui, dinamitzar els jocs.

- En quan a la relació amb l’escola:
 • Comunicació fluida amb mestres/tutors i director/a de l’etapa.
 • Establiment de criteris comuns d’actuació de mestres i  monitors.
 • Rebre la informació necessària sobre els alumnes  (alimentació, psicològica, afectiva,etc) per a una correcta  actuació (preferiblement escrita).
 • Col·laboració amb DOP.
 • Reunions periòdiques dels caps de grup amb el cap de  formació i el director de les activitats extraescolars.   
 
Els principals objectius educatius són els següents:   

- Pel que fa referència als hàbits:
 • Correcció de les entrades i sortides de l’edifici.
 • Ús correcte dels serveis
 • Ús correcte del material escolar
 • Potenciar els bons costums al menjador: acabar el menjar,  menjar correctament i en ordre.
 • Conèixer els motius pels quals algun alumne s’absenta del  pati, preferentment per escrit.   
- Pel que fa a la convivència:
 • Dialogar amb tranquil·litat.
 • Atendre la diversitat.
 • Solucionar conflictes des de l’arrel amb afectivitat, però  mantenint la distància.
 • Potenciar el raonament.
 • Afavorir el respecte mutu entre alumnes i monitors.
 • Ensenyar a compartir espais
 • Fomentar l’autonomia.   

- Referent al joc:
 • Jocs dirigits ocasionalment
 • Potenciació del joc lliure.
 • Evitar els jocs que es considerin inadequats o perillosos.
 • Fer servir la capsa dels jocs
 • Fer tallers els dies de pluja     

L’abast de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 també emmarca la gestió  del temps de migdia a l’escola.   


 
Menús:  
 


Avís!

Els menús actuals els trobareu al nou web de l'escola, a Escola/Serveis de: http://iccic.manekoclientes.com/thau-barcelona