Thau Escola Barcelona

Dept. Orientació Psicopedagògica, DOP

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) és l’equip de suport a l’equip docent en la seva tasca d’atendre la diversitat, és a dir, d’oferir la resposta més ajustada a les necessitats educatives de TOTS els alumnes.

FUNCIONS:

1. Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat:

 • Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa (dificultats acadèmiques, trastorns d’aprenentatge, retards en el desenvolupament, altes capacitats, etc.).
2. Oferir orientació, suport i recursos en relació als processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Col•laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en l’entorn escolar ordinari.
 • Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans Individualitzats per als alumnes amb necessitats educatives específiques.
 • Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre.
3. Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.

4. Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.
 • Elaborar, informar i participar en el desenvolupament de programes de prevenció (llenguatge oral i escrit, tractament de la diferència, prevenció i tractament del conflicte, cohesió de grups).
 • Col•laborar amb el professorat en la detecció de necessitats educatives específiques (dificultats de llenguatge oral, dificultats d’aprenentatge, altes capacitats).
5. Coordinació de les actuacions dels serveis externs:
 • Professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat (psicòlegs, psicopedagogs, etc).
 • Coordinació amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament: EAP, SEETDIC, SEEM, CREDA, etc.
EQUIP HUMÀ:

Equip d’Educació Infantil:
 • 2 Mestres d’Educació Especial / logopedes
 • 1 Psicopedagoga
Equip d’Educació Primària:
 • Mestra d’Educació Especial:
  Logopeda
  Psicopedagoga
Equip d’Educació Secundària:
 • Pedagoga
 • Psicopedagoga

EDUCACIÓ INFANTIL

Intervencions:
 • Observació, detecció i avaluació d’alumnes amb dificultats en la socialització, comunicació i llenguatge i en l’adquisició dels continguts propis de l’etapa
 • Assessorament en relació als processos educatius.
 • Suport a l’aula pels alumnes amb necessitats educatives específiques.
 • Grups d’estimulació del llenguatge a P3 i P4 (grups de joc simbòlic).
 • Grups de reforç dels aprenentatges instrumentals a P5.
 • Avaluació de la parla i grups de logopèdia a P5 (dislàlies).
 • Passació de proves psicopedagògiques col•lectives per tal de millorar la detecció i ajustar la intervenció educativa.
 • Detecció i participació en la proposta educativa per als alumnes amb altes capacitats.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Intervencions:
 • Avaluació d’alumnes amb dificultats d’adaptació, socialització i llenguatge i en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Assessorament en relació als processos educatius.
 • Reforç dins l’aula pels alumnes amb necessitats educatives específiques.
 • Grups de reforç dels aprenentatges a fora de l’aula.
 • Participació en la planificació de la resposta educativa: estratègies metodològiques, materials.
 • Participació en l’elaboració de Plans Individualitzats (PI).
 • Grups de logopèdia a 1r (dislàlies).
 • Passació de proves psicopedagògiques col•lectives per tal de millorar la detecció i ajustar la intervenció educativa.
 • Detecció i participació en la proposta educativa per als alumnes amb altes capacitats.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Intervencions:
 • Avaluació d’alumnes amb dificultats actitudinals, relacionals i en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Assessorament en relació als processos educatius.
 • Participació en la planificació de la resposta educativa: estratègies metodològiques, materials.
 • Participació en l’elaboració de Plans Individualitzats.
 • Docència a alumnes amb necessitats educatives especifiques (Grups de Suport Pedagògic).
 • Passació de proves psicopedagògiques col•lectives per tal de millorar la detecció i ajustar la intervenció educativa.
 • Detecció i participació en la proposta educativa per als alumnes amb altes capacitats.