Política de qualitat

La Institució Cultural del CIC, Fundació Privada, pretén aplicar a tots els seus projectes una política de qualitat que acompleixi la satisfacció, les necessitats i les expectatives de totes les famílies, alumnes i empreses col•laboradores que li dipositen la seva confiança   És per aquest motiu que dóna una gran importància a l’estil pedagògic, a la formació continuada dels seus professionals i a la incorporació de les noves tecnologies al servei de la pràctica docent en un marc de renovació constant.  

En el marc d’aquesta política pretén:  

- Incentivar un clima laboral optimista i positiu, ja que si aquest no existeix no es pot avançar en els objectius plantejats a més llarg termini i vetllar per aquesta cultura laboral concreta, millorant les sinergies entre els centres que formen la Institució.

- Concretar l’organització i la gestió de la Institució i el compliment de requisits legals i administratius. - Fer créixer el sentiment de pertinença a la Institució i fomentar els grups de millora contínua.

- Considerar la situació econòmica de la Institució com un factor clau de la seva viabilitat.

- Aquesta política esdevé un marc de referència per definir anualment objectius mesurables i s’ha de donar a conèixer i assegurar que és entesa pels membres que formen part de l’abast del sistema de gestió  

Elements clau del Pla Director

- Oferta educativa: innovació, avantguarda i ús de noves tecnologies educatives. Rigor i excel·lència. Referent del sector educatiu.
- Formació i implicació activa del professorat en els nous reptes educatius i en l’ideari de la Fundació. - Rigor econòmic i financer. Previsió escenaris econòmics futurs.
- Principi d’autosuficiència del funcionament dels Centres i les activitats docents.
- Infrastructures: edificis i instal·lacions, renovació i manteniment. Pla director d’edificis i d’instal·lacions a mig i llarg termini.
- Previsió d’inversions.
- Potenciar la cohesió i la interrelació entre centres.
- Projecció social i cultural de la Institució a Barcelona i comarques d’influència.


Pla d'Igualtat